Regulamin Świata Allseron

REGULAMIN ŚWIATA ALLSERON
PREAMBUŁA


Zespół prowadzący serwer Allseron, zwany dalej Ekipą, tworzą osoby angażujące w projekt swój prywatny czas i umiejętności. Członkowie Ekipy nie czerpią z tytułu pełnionych funkcji żadnych korzyści finansowych oraz materialnych. Wynagrodzeniem jest satysfakcja z umożliwienia korzystania szerokiej rzeszy graczy z dobrodziejstw świata Aden. Serwer Allseron jest dostępny dla wszystkich szanujących zasadę: "Baw się dobrze i pozwól bawić się innym". Ekipa dokłada starań, aby w ramach swych możliwości nieustannie poprawiać jakość projektu, a tym samym podnosić satysfakcję użytkowników serwera. Wszystkie konta, przedmioty i inne wirtualne dobra znajdujące się w grze, prawnie należą do Allseron.pl.


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Serwer Allseron jest światem fantasy. W związku z tym Ekipa oczekuje od graczy zaangażowania w odgrywanie prowadzonej postaci zgodnie z duchem podstawowych zasad Role Playing Games.
  2. Gracz zobligowany jest do przestrzegania dobrych obyczajów, poszanowania zasad współżycia społecznego oraz zachowań zgodnych z etyką, tak w stosunku do innych graczy, jak i do Ekipy [7 dni - kasacja konta]

 2. KONTO
  1. Kontami zarządzają uprawnieni Administratorzy. Lista Administratorów znajduje się na stronie serwera Allseron w dziale "O nas". Z Administratorami należy kontaktować się poprzez prywatne wiadomości (PM) na forum albo IRC.
  2. Jedynym uprawnionym do korzystania z konta jest osoba, której to konto przyznano poprzez proces rejestracji. [30 dni]
  3. Gracz może posiadać dowolną liczbę kont, jednakże w grze online mogą być maksymalnie dwa spośród nich. [30 dni wybrane konto, pozostałe kasacja]
  4. Zabroniona jest sprzedaż konta lub przedmiotów znajdujących się na nim za realne środki płatnicze. [kasacja konta]
  5. Zabronione jest kupno konta i/lub przedmiotów za realne środki płatnicze. [180 dni blokady na konto (90 dni jeśli osoba się przyzna i poda przydatne informacje) + kasacja zakupu (jeżeli możliwa) lub jego równowartości]

 3. KREOWANIE POSTACI
  1. Wybierając imię postaci należy stosować się do zasad fantasy oraz norm wskazanych w punkcie 1.2
  2. Imię postaci winno być zapisane w formacie "Xxxx" lub "XxxYyyy" (Imię i Nazwisko) przy użyciu tylko i wyłącznie liter.
  3. Ponadto zabronione jest nadawanie postaci imienia o następujących cechach:
   1. podobne lub identyczne jak pseudonimy członków Ekipy wymienione na stronie serwera Allseron w dziale "O nas",
   2. nazwa własna występująca w literaturze, kinie oraz innych dziedzinach nauki, kultury, sztuki (np. Gandalf, Mars, Otello, itp.),
   3. zwykłe imiona (np. Agnieszka, z dowolnego języka), [blokada postaci do czasu dostosowania imienia]
   4. rzeczownik pospolity (Wisienka, CzarnyRóg, z dowolnego języka), [blokada postaci do czasu dostosowania imienia]
  4. Anagram zwykłego słowa (np. kebab - Babek, z dowolnego języka), [blokada postaci do czasu dostosowania imienia]
  5. Powyższe zasady za wyjątkiem punktu 3.3.3 mają zastosowanie także w przypadku nadawania nazw wszystkiemu w grze, a więc w nazwach klanów, sojuszy, imionach zwierząt oraz przydomkach postaci.

 4. KOMUNIKACJA
  1. Zabrania się, za pośrednictwem wszystkich kanałów:
   1. używania wulgaryzmów językowych nie uznawanych za archaiczne, [1440 min blokady mowy, kolejne kary x2]
   2. używania obraźliwych sformułowań pod adresem osób trzecich, [1440 min blokady mowy, kolejne kary x2 - 7 dni blokady konta]
   3. prowadzenia działań reklamowych niezwiązanych bezpośrednio ze światem gry i prowadzoną postacią. [kasacja konta]
  2. Zabrania się, z wykorzystaniem kanałów publicznych:
   1. używania współczesnego języka potocznego (np. ziomal, itp.) [1440 min blokady mowy, kolejne kary x2]
   2. używania tzw. pisowni internetowej (np. brb, afk, w8, itp.), [1440 min blokady mowy, kolejne kary x2]
   3. używania tzw. emotikon, [1440 min blokady mowy, kolejne kary x2]
   4. prowadzenia rozmów o sprawach nie związanych bezpośrednio ze światem gry oraz prowadzoną postacią. [1440 min blokady mowy, kolejne kary x2]
  3. Zabrania się stosowania praktyk uniemożliwiających lub utrudniających swobodne porozumiewanie się innym graczom (flood). [1440 min blokady mowy, kolejne kary x2]
  4. Na kanałach publicznych obowiązuje język polski. Dotyczy to również nazw własnych w tym przedmiotów, lokacji, umiejętności, zadań itd. Wyjątkiem od tej reguły jest używanie nazw własnych przedmiotów na kanale "TRADE". [1440 min blokady mowy, kolejne kary x2]

 5. INTERAKCJE
  1. W świecie gry dozwolone jest podejmowanie przez gracza wszelkich działań dopuszczonych przez mechanikę gry, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Regulaminu oraz błędów gry.
  2. Zabronione są działania sprzeczne z normami wskazanymi w punkcie 1.2, w szczególności prowadzące do uzyskania korzyści kosztem innego gracza (oszustwo, kradzież, wyłudzenie, włamanie itp.) [7 dni - kasacja konta]

 6. BŁĘDY
  1. Zabrania się wykorzystywania wszelkich zaistniałych błędów dla jakichkolwiek potrzeb. Błędem dla potrzeb oceny naruszenia regulaminu jest nieprawidłowość oprogramowania serwera mająca jakikolwiek wpływ na prowadzoną rozgrywkę, oraz opisane na forum. [7 - 30 dni lub/i kasacja uzyskanych korzyści lub/i delevel postaci]
  2. W przypadku odkrycia błędu gracz jest zobowiązany do natychmiastowego jego ujawnienia. Zgłoszenia dotyczące błędów świata gry należy dokonywać poprzez Bugtrack. Poważne błędy (np. exploity) należy zgłaszać natychmiast do GM poprzez kanał IRC bądź za pośrednictwem forum (PM).
  3. Zabrania się używania botów oraz wszelkich narzędzi ułatwiających rozgrywkę lub umożliwiających dostęp do informacji niewyświetlanych przez klienta gry za wyjątkiem modyfikacji dozwolonych przez Ekipę. [14-30 dni lub/i delevel postaci - kasacja konta (boty)]
  4. Ekipa nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez gracza na skutek zdarzeń zaistniałych w grze. Wszelkie konsekwencje obciążają tylko i wyłącznie gracza bez względu na okoliczności zdarzenia.
  5. Wyjątkiem od punktu VI 4. jest możliwość ubiegania się o zwrot skasowanego przypadkowo przedmiotu.

 7. WALKI I WOJNY
  1. Wszelkie interakcje zbrojne reguluje mechanika gry.

 8. NARUSZENIA REGULAMINU I KARY
  1. Naruszenie Regulaminu podlega karze. Poza wymienionymi przypadkami naruszeń Regulaminu karze podlega również podejmowanie działań pozornych, zmierzających do obejścia postanowień Regulaminu.
  2. Naruszenia Regulaminu należy zgłaszać do GM za pośrednictwem forum (PM), kanału IRC lub bezpośrednio w świecie gry.
   1. Naruszenia o charakterze publicznym należy zgłaszać nie później niż dwa tygodnie od zajścia.
   2. Naruszenia o charakterze prywatnym należy zgłaszać nie później niż trzy dni od zajścia.
   3. Przez datę zgłoszenia naruszenia regulaminu należy rozumieć dzień, w którym doszło do kontaktu z GM (PM, IRC, email).
  3. Ekipa rozpatruje każdy zgłoszony przypadek indywidualnie.
   1. Karani gracze mają jednorazową możliwość w trakcie i po rozpatrzeniu ich sprawy zaproponowania kar alternatywnych w postaci - kasacji: wybranych postaci, subklas, nobla, lvli, skilli, itemów; alternatywnych kar czasowych oraz podjęcia się pracy na rzecz serwera np. organizacji eventów; pomocy developerskiej itp.
   2. W przypadku akceptacji przez większą część Ekipy propozycji gracza, kara zostaje zmieniona i niekoniecznie musi być zgodna z obowiązującym taryfikatorem.
   3. Nie ma możliwości proponowania alternatywnych kar dla tych nałożonych w wymiarze czasowym 7 dni i mniej oraz przy karach zwiększanych w wyniku recydywy gracza.
   4. W przypadku recydywy podstawowy wymiar kary jest zwielokrotniany, może być też dodatkowo zaostrzony, np. zamiast blokady na postać blokada na całe konto. Wielokrotne naruszenie tego samego punktu regulaminu będzie skutkować permanentną blokada konta/kasacją.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Data wejścia w życie Regulaminu zostanie opublikowana na forum.
  2. Ekipa zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Ewentualne zmiany i terminy ich wejścia w życie będą publikowane na forum.